Sign in / Join
lenf bezleri nedir 1501 - Lenf bezi kanserleri için onay alan Ibrutinib hastalığı

Lenf bezi kanserleri için onay alan Ibrutinib hastalığı

13 Kasım 2013 tarihinde FDA (Amerika İlaç İdaresi), Ibrutinib isimli ilacı lenfoma rehabilitasyonu içersinde onayladı.
Onayın alışılmış olan süreçten çok daha süratli gelişmesi FDA’in ilmi bilgileri, çalışmaların başından itibaren çok tesirli bulmasından kaynaklanmakta idi.
Lenfoma nedir ?
Lenfomalar, immün sistemi meydana getiren hücrelerin oluşturduğu kanserlerdir.
Lenfoma tarzı, eksper hematopatalog doğrulusunda, kuşkulu misal üstünde uygulanan histolojik değerlendirmeye göre Hodgkin ve Hodgkin dışı (Non-Hodgkin; NHL) lenfomalar olmak suretiyle başlıca iki ana gruba ayrılır.
Ülkemizde tanı eklenilen lenfomaların % 20’sini Hodgkin, %80’ini ise NHL getirmektedir.
Kaç tür lenfoma vardır?
Non-Hodgkin Lenfoma, içinde çok muhtelif özelliklere sahip hayat beklenti müddeti ve rehabilitasyon değişikliği olan 38 değişik lenfoma barındırır.
Lenfoma sınıflamasının sık değişmesinin ana sebebi, yanlızca mikroskopik değerlendirmenin tanı içersinde yeterli olmaması ve bu nedenden dolayı özel boyama ve kalıtsal yöntemlerin birlikte uygulanması, patoloji eksperleri arasında doktor içersinde oldukça önemli olan tanı birlikteliğini sağlama çabalarından sebeplenmektedir.
Lenfomanın belirtileri nelerdir?

Hastanın doktora başvurusunda sık sık ağrısız lenf bezi büyümesi ile karşılaşılır.
Daha çok boyun ilçesinde büyümüş lenf bezleri ölçülür.
Hastaların %25’inden azında ateş, kilo kayıbı gibi sistemik semptomlar görülür.
Sistemik semptomlar daha fazla ileri safha hastalarda görülür ve negatif seyir işaretidir.
Hodgkin lenfoma hastaları, çoğunluklu olarak lenf bezinde ağrısız büyüme ile doktora başvururken NHL’da hastaların %50’sinde yanlızca lenf bezlerinde büyüme, başka %50 hastada ise akla gelebilecek her uzva ilişkin tutulum (mide-bağırsak, burun boşluğu tutulumu, deri, hava yolları, karaciğer, dalak, böbrek, göz boşluğu ve göz kapakları, testis, yumurtalık) ve çok değişik yakınmalar ile hasta doktora müracaat edebilir.
Mide-bağırsak sistemi ve Waldeyer halkası (yutak başlangıcında bulunan lenf sistemi) en çok rastlanan lenf bezi dışı tutulum bölgelerini oluşturur.
Waldeyer halkası tutulumu, yutma güçlüğü, solunum yolunda daralma, östaki borusu blokajı ile karşımıza çıkar.
Hastanın mide-bağırsak yakınmaları lenfomaya orjinal olmayıp, karın ağrısı, bağırsakta kramp tipi ağrılar en çok rastlanan yakınmalardır.
Mide-bağırsak sisteminde kanama genel olarak mide ya da kalın bağırsak dolayı olup lenfomalı olguların %30’undan azında görülür.

Bağırsak tıkanması ya da bağırsakların delinmesi bilhassa Burkitt ya da intestinal T hücreli lenfoma gibi saldırgan lenfoma seyrinde karşımıza çıkar.
Mantle hücreli lenfoma, hastaların %20-30’unda mide-bağırsak semptomları ile meydana çıkar ve kolonoskopide birden fazla polip görülebilir.
Burun boşluğu tutulumunda burun kanaması, burun tıkanıklığı, yüzde şişme ilgi çekebilir.
Deri, NHL’nin en çok tuttuğu ortamlardan biri olup daha fazla Mycosis Fungoides ve Sezary Belirtisi adı verilen lenfoma çeşitleri ile birliktedir.
Ibrutinib nedir ve sebep tesirli olmaktadır?
Ibrutinib gün içerisinde bir sefer ağızdan alınan bir tablet olup, lenf kanserinin çoğalmasını ve yayılmasını muayene eden bir proteini bloke etmektedir.
İbrutinib yeni keşfedilmiş bir kemoterapi ajanı değildir.
Lenfomaların %80-85’inin kaynağı olan B lenfositlerin sinyal mesaj yolaklarındaki bir proteini (Bruton thyrosine kinase) bloke etmektedir.
FDA daha yanlızca Ibrutinib onayını Mantle Hücreli Lenfoma ismini sunduğumuz lenfoma türü içersinde vermiş olmasına rağmen başka onayların bunu takip edeceği beklenmelidir.
FDA, M.D.

Anderson kanser merkezinin yürüttüğü bir çalışmada 111 Mantle hücreli lenfoma hastasının %66’sında tümörde küçülme ya da tamamiyle kaybolma gözlendiği içersinde onay vermiştir.
Mantle Hücreli Lenfoma nedir?
Mantle hücreli lenfoma (MCL) bütün lenfomalar içersinde %6 oranında görülen bir lenfoma çeşididir.
Çoğunlukla orta ve ileri yaşlarda görülür.
Ortanca görülme yaşı 60’tır.
Erkeklerde bayanlara göre iki kat daha çok rastlanır.
Çoğu hastada agresif bir seyir gösterir.
Hastalarda lenf bezi, kemik iliği, dalak ve gastrointestinal sistem tutulumu ile karşımıza çıkar.
Günümüzde, kemoterapi bazlı rehabilitasyon en çok yapılan rehabilitasyon şeklidir ama ardından hastalığın tekrarlama mümkünlülüğü yüksektir.
Ibrutinib’in FDA onayı, kemoterapi ertesi nüksetmiş hastalara uygulanmak üzere verilmiştir.
Onay verilen çalışmada hastaların ortanca yaşı 68 olup henüz evvel ortalama 3 değişik kemoterapi kullanmış olmalarına ve %45 hasta henüz evvel aldığı tedavilere cevap vermeyecek kadar mukavemet göstermiş hastalara uygulanmıştır.
Günde 560mg kapsülü daimi kullandıklarında %68 hastanın tedaviye cevaplı bulunduğu gösterildi.
Ibrutinib başka lenfomalarda tesirli midir ?
Ibrutinib MCL dışında çoğu Lenfoma türüne de bir ölçüde etkilidir.
En sık görülen ve lenfomaların %30’unu meydana getiren Difuz Büyük B hücreli lenfomanın Aktive B fenotipinde %40 oranında faaliyeti belirleme edilmiştir.
Ibrutinib’in tesirli kanser türlerinden bir tanesi de ufak lenfositik lenfoma ya da süreğen lenfositik lösemi (SLL/KLL) adı verilen ileri yaş grubunda sık görülen bir lösemi/lenfoma çeşididir.
Kronik lenfositik lösemi ya da ufak lenfositik lenfoma kemik iliği ve lenf bezindeki yetişkin lenfositlerden kaynağını alan bir kanser türüdür.
Yıllarca fazlası hastada hiçbir yakınmaya sebep olmaz.
Yaş eşliğinde sıklığı artar.

Zamanla dalak, karaciğer gibi başka uzuvları işgal etmeye ve kan değerlerinde azalmaya sebep gerçekleşir.
SLL/KLL, bütün lenfomaların %8-10’unu oluşturur.
Çalışmalarda SLL/KLL hastalarının %75’inde cevap alındığı ve bilhassa en mukavemetli KLL formu olan 17 p mutasyonunda aynı seviyede faaliyeti onay alacağı ile ilgili kuvvetli bir data getirmektedir.
Ibrutinib’in etkinliğinin gösterildiği başka bir hastalık seyrek görülen, aheste gelişen Waldenstrom makroglobulinemisi (WM) ismini sunduğumuz bir lenfoproliferatif hastalıktır.
Treon ve dostlarının 2013 seneninde Beynelmilel Lenfoma Kongresi’nde sundukları çalışmada, tedaviye %83 oranında cevap elde edilmiştir.
Bu çalışma ile Mantle Hücreli Lenfoma yanısıra WM de FDA’den onay güvencesi aldı.
Ibrutinib dışı benzer tesirli ve ajanlar var mıdır?
Sadece B lenfosit çoğalmasını BTK inhibe ederek durduran ONO-WG-307, LFM-A13, dasatinib, CC-292 gibi birden fazla molekül geliştirilmektedir.
Tüm amaca yönelik tedavileri sıralamak ise sayfalar dolusu bilginin aktarılması demek olacaktır.
Ibrutinib sebebi ile burada yanlızca tek yolak tesirli ajanlar sıralanmıştır.
Ülkemizde incelemelera katılım mevzubahis mu ?
Türkiye çapında üniversite hastaneleri ve Amerikan Hastanesi beynelmilel çok odaklı incelemelera ehemmiyetli katkılar sağlamıştır.

Bu incelemeler, kimi hastalarımıza seçeneği olmayan bir hayat niteliği getirmiştir.
Ibrutinib dışında, ülkemizde yeni verilerini topladığımız amaca yönelik bir farklı molekül Brentuximab Vedotin’dir (BV).
BV, Hodgkin Lenfoma ismini sunduğumuz bir farklı lenfoma türünün tedavisinde tümör dokusunu meydana getiren Reed Sternberg hücrelerini yoketmeyi hedefliyen bir moleküldür.
Salihoğlu ve arkadaşları doğrulusunda 11 merkezden toplanan bilgiler, nüks mukavemetli 58 hastada total cevap oranının %63.5 ve tam cevap oranının %26.5 olduğunu göstermektedir.
İbrutinib akıllı moleküllerin ne ilki ne de sonuncusudur.
Ancak bu ve benzer ajanların tek başına ya da kemoterapi eşliğinde tüketiminin lenfomalarda hayat niteliği ve müddeti üstüne pozitif tesirleri olacağı tartışmasızdır.

Leave a reply